Skip to main content

Algemene Aankoopvoorwaarden

 

artikel 1: toepasselijkheid.

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op al onze bestellingen tot levering van goederen en/of diensten en prijsaanvragen en hebben voorrang boven andersluidende voorwaarden van de leverancier, tenzij en voor zover door onze inkoopafdeling schriftelijk anders is bevestigd. Indien enige bepaling in deze Algemene aankoopvoorwaarden ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet-uitvoerbaar wordt verklaard, blijven de resterende bepalingen van deze Algemene aankoopvoorwaarden volledig van kracht.

Artikel 2: Bestellingen en bevestiging van bestellingen

Alleen schriftelijke opdrachten en overeenkomsten zijn voor ons bindend, mondelinge of telefonische bestellingen zijn pas van kracht nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Onder schriftelijk worden ook faxberichten en de elektronische uitwisseling van pdf-bestanden, e-mail en vergelijkbare communicatiemiddelen verstaan. Mailbox-rule is niet van toepassing. HTB bvba behoudt zich het recht voor een geplaatste bestelling in te trekken indien de leverancier deze niet binnen tien werkdagen schriftelijk bevestigt. Indien de opdrachtbevestiging niet overeenkomt met de geplaatste bestelling, is HTB bvba alleen gebonden nadat HTB bvba uitdrukkelijk schriftelijk meldt het met deze verandering eens te zijn. 

Artikel 3: uitvoering, kwaliteit en staat van levering

Door de leverancier wordt gegarandeerd dat de levering :a) wordt geproduceerd, uitgevoerd en/of geleverd door de leverancier zelf, zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen en niet door een derde onderaannemer, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van HTB bvba; b) geschikt is voor het doel waarvoor zij is bestemd, indien de bestemming hem is medegedeeld, uit de bestelling blijkt of uit de aard der levering voortvloeit; c)in volledige overeenstemming is met en gelijk aan de eisen in de specificatie en/of bestelling omschreven, alsmede met de daarin vermelde normen; d) van goede kwaliteit is en vrij van constructie-, fabricage-, montage- en materiaalfouten ; e)ingeval van geleverde diensten, deze worden uitgevoerd door geschoold personeel en dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen; f) voldoet aan de eisen, gesteld in de in België geldende wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften, alsmede aan de daarin vermelde normen, in het bijzonder de Europese richtlijnen betreffende CE-markeringen en de EU-verklaring van conformiteit voor machines/veiligheidscomponenten en de “fabrikantverklaring”. De verklaring van CE-conformiteit dient door de leverancier te worden verzorgd.Indien er in de overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere bepalingen, wordt de leverancier geacht hiervan kennis te hebben. Heeft de leverancier hiervan geen kennis, dient hij terstond schriftelijk HTB bvba te informeren. De leverancier neemt de kosten voor zijn rekening voor het tijdig verkrijgen van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, vergunningen of licenties. Indien de leverancier de productie van de leveringen stopzet, zorgt hij voor een afdoende reparatieservice en de levering van reserve-onderdelen.

Artikel 4: intellectuele eigendomsrechten; licenties

Indien er op de levering of levering van bijkomende documentatie intellectuele eigendomsrechten gelden, heeft HTB bvba recht op het gratis gebruik daarvan krachtens een niet-exclusieve, wereldwijde en voortdurende licentie. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van de levering door de leverancier, zijn werknemers of enige door de leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, komen toe aan HTB bvba. De leverancier is verplicht om op het eerste verzoek van HTB bvba al het nodige te doen om bovengenoemde rechten te verkrijgen of vast te stellen. De leverancier garandeert dat de levering geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden. De leverancier vrijwaart HTB bvba jegens enige aanspraken die door derden desbetreffend worden gemaakt en vergoedt HTB bvba alle schade die HTB bvba als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 5: verpakking en verzending

De goederen dienen zodanig te zijn verpakt dat breuk of andere schade of diefstal van de goederen wordt voorkomen. De leverancier zorgt er voor dat de levering in goede orde op de plaats van bestemming aankomt. De bestemming is deze die wordt genoemd in de overeenkomst. Verpakkingsmaterialen dienen te voldoen aan de in België geldende wetten en normen. Krachtens EU-richtlijn 2000/29/EC dienen leveringen, afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada, China en Japan en waarin hout als verpakkingsmateriaal wordt gebruikt (pallets, kratten, enz.), vóór binnenkomst in de EU te worden ontsmet. Leveringen van gevaarlijke stoffen dienen te voldoen aan de in België geldende wetten en normen en dienen voorzien te zijn van alle van toepassing zijnde documentatie. De verpakkingen dienen tevens te zijn voorzien van alle noodzakelijke waarschuwingslabels. De vervoerder dient in het bezit te zijn van alle van toepassing zijnde gevaardocumenten. Speciale verpakkingen die aan de leverancier teruggezonden moeten worden, moeten als dusdanig worden gemarkeerd en worden op kosten van de leverancier teruggezonden. De leverancier dient op de zending melding te maken van HTB’s referentienummer van de bestelling, het aantal pakketten en het juiste afleveradres. Op de buitenkant van ieder pakket dient een paklijst te zijn bevestigd met daarin de inhoud van de verzending en eventuele attesten, verklaringen en certificaten. HTB bvba heeft het recht leveringen die niet aan deze eisen voldoen, te weigeren.

Artikel 6: levering

De levering geschiedt af fabriek, tenzij in de bestelling anders is bepaald. De overeengekomen leveringsdatum/data of leveringsperiodes zijn bindende termijnen en zijn van toepassing op de gehele levering, inclusief de van toepassing zijnde tekeningen of andere bijbehorende documenten. Zodra de deadline voor overeengekomen leveringsdatum/data of leveringsperiodes dreigt te worden overschreden, dient de leverancier HTB bvba hiervan onverwijld in kennis te stellen. Indien de levering niet op de overeengekomen tijd plaatsvindt of anderszins van hetgeen is overeengekomen afwijkt, heeft HTB bvba het recht om bij eenvoudige brief zonder aanmaning of ingebrekestelling ofwel nakoming, ofwel ontbinding hetzij met of zonder schadevergoeding te vorderen. In dat geval is HTB bvba niet gehouden al conform geleverde goederen terug te zenden of bij levering in gedeelten de niet-tijdig of anderszins in afwijking van de overeenkomst geleverde hoeveelheid op de totale hoeveelheid in mindering te brengen. HTB bvba is gerechtigd bij overschrijding van de leveringsdatum/data of leveringsperiode een bedrag in mindering te brengen op de factuur overeenkomend met 5 % van de totale koopsom, voor elke week of deel daarvan dat de vertraging duurt, zulks tot een maximum van 20 %. De verschuldigdheid van dit bedrag heeft geen invloed op HTB’ bvba recht op uitvoering of beëindiging van de overeenkomst en op HTB’ bvba recht op schadevergoeding. Bij te vroege levering heeft HTB bvba het recht de betaling te verrichten op de gevraagde leveringsdatum met de bedongen betalingstermijnen tenzij anders overeengekomen. Indien ter eindbestemming als gevolg van een keuring blijkt dat de levering niet voldoet aan de in de specificatie en/of bestelling omschreven eisen, kan naar HTB bvba keuze en onverminderd het bepaalde in artikel 7: a) binnen een door HTB bvba te stellen termijn verbetering of herlevering door de leverancier zonder enige aanspraak op vergoeding zijnentwege worden verlangd; b) de bestelling geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, alles onverminderd onze rechten op vergoeding van alle kosten en schade als gevolg der foutieve of niet-behoorlijke uitvoering der levering. Ingeval van een levering op werf dient de leverancier zich te houden aan de in België geldende wetten en normen, in het bijzonder de ARAB-reglementering.

artikel 7: Gebreken – garantie 

De leverancier verbindt zich er toe alle gebreken die zich aan de levering voordoen na de levering en gedurende een in de bestelling bepaalde periode vanaf de ingebruikstelling van het object waaraan of waarvoor de levering is verricht, voor zijn rekening binnen de door HTB bvba bij aanzegging gestelde redelijke termijn weg te nemen, door herstel of vervanging, tenzij blijkt dat de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.  Bij gebreke aan behoorlijke nakoming en/of nakoming binnen de gestelde termijn alsmede in spoedeisende gevallen heeft HTB bvba het recht voor rekening en risico van de leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten mits de leverancier hiervan in kennis wordt gesteld.  HTB bvba is gerechtigd de kosten van depannage en/of herstelling te compenseren met de eventuele vorderingen van de leverancier op HTB bvba uit hoofde van levering van goederen en/of diensten. Voornoemde in de bestelling bepaalde periode wordt verlengd met het aantal dagen dat van het object, waaraan of waarvoor de levering is verricht, geen gebruik is gemaakt wegens het wegnemen van de gebreken aan de levering.  De leverancier blijft aansprakelijk voor verborgen gebreken, die eerst na voornoemde periode blijken.

Artikel 8: inspectie

De leverancier bezorgt HTB bvba , zelfs voor de levering zelf (ook tijdens de productie), alle test- of inspectiecertificaten waarom HTB bvba verzoekt en alle controlerapporten van de leveringen. Een dergelijke test of inspectie, naar HTB bvba’ keuze in aanwezigheid van door HTB bvba benoemde inspecteurs uitgevoerd, ontslaat de leverancier niet van enige aansprakelijkheid, noch impliceert dergelijke test of inspectie een aanvaarding van de leveringen. HTB bvba heeft het recht de levering op de overeengekomen leveringslocatie te inspecteren alvorens deze te aanvaarden. Indien de levering wordt geweigerd, dient HTB bvba de leverancier hiervan op de hoogte te stellen. HTB bvba heeft vervolgens naar keuze recht op vervanging of herstelling dan wel op verbreking of ontbinding van de overeenkomst. Dit alles laat HTB’ bvba recht op schadevergoeding onverlet. Alle kosten m.b.t. inspecties, herinspecties en terugzendingen zijn voor rekening van de leverancier, met uitzondering van de kosten voor door HTB bvba benoemde inspecteurs.

Artikel 9: overdracht van eigendom en risico

De eigendom en het risico voor de geleverde goederen en/of diensten gaan op HTB bvba over bij levering op de overeengekomen plaats van levering. Eigendom en risico van een afgekeurde levering berusten bij de leverancier vanaf de datum van protest. Eventueel in de bestelling voorkomende handelstermen, zoals FOB, CIF e.d. zijn gebruikt conform de definities gegeven in de INCO-terms 2000, echter uitsluitend als kostenbepalende voorwaarden zonder enige juridische betekenis ten aanzien van levering, risico of eigendomsovergang. Materialen, vormen, modellen, stempels, matrijzen, sjablonen, kalibers, tekeningen of andere specifieke gereedschappen, welke door HTB bvba aan de leverancier ter beschikking worden gesteld of door deze in opdracht van HTB bvba zijn vervaardigd, blijven of worden eigendom van HTB bvba, waarbij de leverancier verplicht is deze voorwerpen duidelijk te markeren als zijnde eigendom van HTB bvba. Deze voorwerpen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTB bvba niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch in enigerlei vorm of op enigerlei wijze aan derden ter inzage worden gegeven of afgestaan.  Zij berusten bij de leverancier op diens risico en dienen na gebruik in goede staat aan HTB bvba te worden teruggezonden, tenzij de bestelling anders vermeldt. De door HTB bvba ten behoeve van de bestelling ter beschikking gestelde goederen blijven eigendom van HTB bvba. Ingeval van be- of verwerking, vereniging of vermenging met goederen, in eigendom aan anderen toebehorend, wordt HTB bvba eigenaar der aldus ontstane goederen.  De leverancier houdt deze goederen duidelijk gemerkt onder zich en draagt alle risico’s tot het tijdstip van risico-overgang zoals hierboven bepaald.

Artikel 10: prijs, facturering en betaling.

Geen betaling zal zijn verschuldigd dan na tijdige levering van de goederen en na vaststelling dat overeenkomstig onze bestelling is geleverd. De prijs wordt overeengekomen in EURO exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk een andere munteenheid werd bepaald. De overeengekomen prijs geldt als vast en kan tussentijds niet worden verhoogd. Facturen bevatten volledige informatie inzake referentienummers voor de geplaatste bestellingen, per artikel gespecificeerd plus vermelding van de aantallen. HTB bvba heeft het recht de betaling van facturen op te schorten zolang deze gegevens niet worden bezorgd. Kopiefacturen dienen als zodanig te worden geïdentificeerd. HTB bvba betaalt de goedgekeurde factuur binnen 60 dagen na het einde van de maand van de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of ingeval van schuldvergelijking. Betaling impliceert op geen enkele wijze dat HTB bvba afstand doet van haar recht op uitvoering van de overeenkomst. HTB bvba is gerechtigd vorderingen van de leverancier lastens haar te compenseren met vorderingen van HTB bvba of andere tot het concern van HTB bvba behorende ondernemingen lastens de leverancier.  HTB bvba heeft het recht om, ingeval van een gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling, een bankgarantie te verlangen op kosten van de leverancier.

Artikel 11: contractwijzigingen; vergroten of verkleinen van de omvang van de levering.

HTB bvba heeft het recht om de omvang van de levering te wijzigen. Indien  de leverancier van mening is dat de wijziging van invloed is op de overeengekomen prijs of leveringsperiode, wordt HTB bvba hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld. In geval van bijkomend werk wordt een schriftelijke prijsopgave afgegeven voor de betreffende prijs en periode, plus een overzicht van de invloed die dit extra werk zal hebben op het andere werk dat door de leverancier dient te worden gedaan. De leverancier voert geen extra werk uit voordat HTB bvba hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven. Werk dat de leverancier had moeten of had kunnen voorzien wat de levering van diensten en functies betreft, zoals uiteengezet in deze overeenkomst, of werk dat wordt geacht het resultaat te zijn van een aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming, worden niet aangemerkt als extra werk.

Artikel 12: aansprakelijkheid en verzekering

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door HTB bvba wordt geleden als gevolg van een fout of tekortkoming in de levering, een fout in de gebruikte apparatuur of materialen die gebruikt zijn bij de uitvoering van de bestelling, of als gevolg van enige handeling of omissie door de leverancier zelf of zijn werknemers of onderaannemers betrokken bij de levering. Bij de levering van diensten en montagewerkzaamheden staat de leverancier in voor de goede kwaliteit van het werk en is hij aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die kan ontstaan door gemaakte fouten en/of ondeugdelijk werk.  De leverancier vrijwaart HTB bvba voor enige aansprakelijkheid en schade geclaimd door derden.  De leverancier vrijwaart HTB bvba tegen elke vordering betreffende de leveringen op basis van de in België toepasselijke productaansprakelijkheidwetgeving.

Artikel 13: beëindiging

HTB heeft het recht om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden en onverminderd al haar rechten, indien:

– de leverancier een of meerdere verplichtingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst niet nakomt;

– de levering wordt verworpen na een inspectie of een herinspectie;

– ingeval van faillissement of gerechtelijk akkoord of stillegging of liquidatie van de onderneming van de leverancier. 

In geval van beëindiging dienen de goederen die door HTB bvba bij de leverancier in bewaring zijn gegeven ogenblikkelijk op kosten van de leverancier aan HTB bvba te worden terugbezorgd en dient de leverancier ogenblikkelijk alle betalingen die door HTB bvba zijn verricht in het kader van de beëindigde overeenkomst aan HTB bvba terug te betalen. Onverminderd haar verdere rechten heeft HTB bvba ingeval van beëindiging van de overeenkomst het recht na schriftelijke kennisgeving de bestelling zelf of door derden te doen voltooien, eventueel met gebruik van de door de leverancier aangevoerde materialen tegen nader overeen te komen vergoeding.  Alle vorderingen die HTB bvba in deze gevallen op de leverancier mocht hebben of krijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 14: Geheimhouding en informatieverplichtingen

De leverancier levert HTB bvba alle informatie die betrekking heeft op de levering, voor zover deze van belang kan zijn voor HTB bvba. De leverancier maakt aan zijn werknemers die niet bij de levering zijn betrokken geen vertrouwelijke informatie bekend, noch aan derden, tenzij HTB bvba hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. De leverancier heeft zonder de voorafgaande schriftelijke  toestemming van HTB bvba geen recht op het gebruik van HTB’ bvba naam en/of logo in reclame en/of andere commerciële publicaties.

Artikel 18: Overdracht van rechten en plichten; onderaanneming

De leverancier heeft niet het recht de levering of enig deel ervan aan derden uit te besteden, noch de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTB bvba.

Artikel 19: verjaring

Alle rechtsvorderingen van de leverancier lastens HTB bvba verjaren door een termijn van zes maanden na het ontstaan van het vorderingsrecht.

Artikel 20: Toepasselijk recht; geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk.  De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11.04.1980 afgesloten te Wenen (CISG) wordt uitgesloten. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen kunnen naar keuze van HTB bvba worden gebracht voor de rechtbanken, bevoegd voor één van de vestigingen van HTB bvba.  Ingeval het geschil tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort zal de vrederechter van Brasschaat als exclusief bevoegd worden beschouwd.Ingeval van geschil, vallen alle kosten van HTB bvba, zoals gerechtskosten, expertisekosten en advocaatkosten, ten laste van de leverancier.