ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TEGENSTELBAARHEID
Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van onze offertes en van elke verkoopsovereenkomst en/of
kaderovereenkomst zoals afgesloten door HTB en de klant.
De Verkoopsvoorwaarden van HTB hebben voorrang op enige andere afwijkende algemene aan- of verkoopvoorwaarden van de Klant
Elke afwijking van of wijziging aan onderhavige verkoopsvoorwaarden zal slechts geldig zijn wanneer deze schriftelijk gebeurde en
uitdrukkelijk aanvaard werd door de HTB

2. BESTELLINGEN
De bestellingen zoals geplaatst door de klanten zullen slechts aanvaard worden mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door HTB en
onder de Verkoopsvoorwaarden van HTB. Indien de klant een – goedgekeurde of een niet goedgekeurde bestelling – annuleert heeft HTB het
recht een vergoeding te eisen gelijk aan 20 % van de bestelprijs waarbij deze vergoeding niet lager zal zijn dan 50 EUR.

3. LEVERINGEN
HTB draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de leveringen. HTB voorziet zichzelf steeds het recht om bij een verminderde
voorraad de leveringen van de goederen uit te stellen en te verdelen op de wijze zoals zij het nuttig acht. Laattijdige leveringen kunnen onder
geen enkel beding aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de klant. In geval van overmacht worde HTB uitdrukkelijk ontslagen van
de plicht tot levering en zal de gebeurlijke schade gedragen worden door de klant.

4. TRANSPORT
Zodra de goederen onze magazijnen of depots verlaten, wordt het risico van de goederen overgedragen op de klant, onder voorbehoud van
de verantwoordelijkheid van de transporteur.
In geval van schade of verlies moet de klant zijn rechten ten opzichte van de transporteur doen gelden. Hij mag, om welk motief ook, de
betaling van de facturen niet weigeren, verminderen of uitstellen.

5. BETALING
De facturen van HTB zijn betaalbaar op de vervaldata vermeld op de bestelbon of zijn contant betaalbaar indien de bestelbon niets vermeldt.
De niet of laattijdige betaling van een factuur, in haar geheel of gedeeltelijk, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling het volgende met zich meebrengen :
– de opeisbaarheid van alle andere facturen, al dan niet vervallen.
– een vermeerdering met 15% van de verschuldigde som, met een minimum van 50 €, ten titel van forfaitaire vergoeding voor de
inningskosten.
– vanaf de vervaldag van de factuur zullen er verwijlinteresten aangerekend worden aan een jaarlijkse interestvoet van 1% per
maand.
In geval van laattijdige betaling, behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze prestaties op te schorten,
zowel deze die voortvloeien uit onderhavig contract of uit vroegere of latere contracten. Bij gebreke aan reactie op de aangetekende
ingebrekestellingen van HTB is beslag gerechtvaardigd.

6. KLACHTEN, ZICHTBARE- EN VERBORGEN GEBREKEN
Behoudens anders vermeld in huidige voorwaarden dienen klachten betreffende zichtbare gebreken en de conformiteit van het verkochte
materiaal ten laatste twee dagen na ontvangst van het materiaal ingediend te worden en dit door middel van een aangetekend en gemotiveerd
protest vooraleer het materiaal op enigerlei wijze in gebruik werd genomen. De mogelijke gebreken dienen eveneens op de leveringsbon te
worden vermeld. Indien dergelijke klachten worden geuit nadat het materiaal is afgehaald of de termijn van afhaling is verstreken, zal de
klant dienen aan te tonen dat de zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit aanwezig waren op het ogenblik van afhaling en/of na het
verstrijken van de termijn voor afhaling. In geen enkel geval mag een dergelijke klacht voor de klant een voorwendsel zijn om de betaling
van de prijs geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren conform de termen van de bijzondere of algemene voorwaarden. Klachten in verband
met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden
gebracht van HTB uiterlijk binnen de zes maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de acht werkdagen na het vaststellen van
het gebrek.
De bewijslast van de tijdigheid en het moment dat de schade zich heeft voorgedaan berust op de klant.
HTB verbindt er zich enkel toe de door hem als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen of te herstellen, met uitsluiting van alle andere
vergoedingen voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade zoals depannage, immobilisaties, personenongevallen of schade aan goederen
van de klant of derden enz. De klant zal HTB vergoeden voor verplaatsings- en verblijfskosten buiten België. De klant zal HTB vrijwaren
en schadeloosstellen voor elke vordering van derden ten overstaan van HTB voor schade veroorzaakt door de gekochte goederen, zelfs in
geval van zichtbare of verborgen gebreken en zelfs mits zware fout van HTB.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Bij gebrek aan betaling en bij eenvoudige schriftelijk
betekening, kunnen wij de goederen terug nemen en het contract ontbinden.

8. NIETIGHEID
In geval van nietigheid van één van bovenvermelde bepalingen zullen deze vervangen worden door geldige bepalingen in overeenstemming
met de geest van het beding en de daarin toebedeelde verantwoordelijkheid en/of verbintenis rustende op de daarin vermelde partij.

9. TOEPASSELIJK RECHT
Onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

10. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE
In geval van geschillen zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd zijn.

Zandvliet

Hoofdkantoor

Waarom kom je niet eens langs?
+32 (0)473 66 22 57

luc@htb-bvba.eu

Locatie

We leveren overal

GET IN TOUCH

Volg je ons al op sociale media?

Volg ons op sociale media en blijf zo op de hoogte.